Privacy statement

1. Hoe gaan wij om met jouw gegevens?

MoneyMonk (MoneyMonk B.V., KvK nummer 60385014) hecht veel waarde aan de bescherming van jouw privacy. Bij het gebruik van onze website(s) en onze “online dienst MoneyMonk” wordt in een aantal gevallen naar je persoonlijke en zakelijke gegevens gevraagd. Deze gegevens hebben wij van je nodig om onze website en online dienst MoneyMonk voor jou beschikbaar te stellen en beschikbaar te houden.

Wij beschermen je gegevens zorgvuldig tegen verlies, misbruik of ander ongeoorloofd gebruik. Als het gaat om persoonsgegevens passen we altijd de van toepassing zijnde wetten en regels met betrekking tot je privacy toe, waaronder de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). In dit Privacy Statement leggen we uit hoe we met je persoonsgegevens omgaan en hoe we de wet toepassen.

Dit Privacy Statement kan in de loop van de tijd gewijzigd worden, bijvoorbeeld als de wet verandert of wij bepaalde verwerkingen toevoegen of staken. De meest recente versie wordt telkens op onze website gepubliceerd en wij raden je aan deze regelmatig te raadplegen.

2. Welke gegevens verwerken we met welk doel?

Hier zullen we onder a t/m d onze doelen benoemen en uitleggen welke persoonsgegevens we voor welk doel verwerken.

a. Het leveren van onze online dienst (een boekhoudapplicatie voor ZZP-ers en MKB-ers)

De gegevens die je als klant over je eenmanszaak (natuurlijk persoon) uploadt in onze boekhoudapplicatie zijn (al dan niet in combinatie met elkaar) te beschouwen als jouw persoonsgegevens. Ze bevatten namelijk (financiële) informatie over jou als ondernemer. Voor die persoonsgegevens beschouwt MoneyMonk B.V. zich als verantwoordelijke in de zin van de privacywetgeving. Als je gegevens over een vennootschap of andere rechtspersoon uploadt hebben de gegevens betrekking op die rechtspersoon en gelden ze niet als jouw persoonsgegevens.

De gegevens die je uploadt bevatten meestal ook persoonsgegevens van je klanten en leveranciers. Voor de verwerking van die persoonsgegevens ben je zelf de verantwoordelijke ten opzichte van de personen op wie de gegevens betrekking hebben. Wat die verwerking betreft beschouwt MoneyMonk B.V. zich als verwerker in de zin van de privacywetgeving.

b. Het uitvoeren van onze abonnementenadministratie en het verstrekken van informatie over de dienst

We verwerken ook de persoonsgegevens die we jou vragen op te geven bij aanvang van het abonnement (je naam, e-mailadres, KvK-gegevens enzovoorts). We vragen alleen persoonsgegevens op voor zover ze nodig zijn voor onze abonnementenadministratie en om met jou te communiceren over onze dienst (bijvoorbeeld in de vorm van een nieuwsbrief of een e-mail met een onderhoudsmelding). Als je deze gegevens niet verstrekt kan het zijn dat we geen overeenkomst met je sluiten of onze dienst niet goed kunnen uitvoeren.

c. Het benaderen van prospects

Op onze website bieden wij ebooks aan. Als je deze wilt downloaden vragen wij je om je naam en e-mailadres achter te laten om het ebook te ontvangen. We maken je er daarbij op attent dat we je éénmalig zullen benaderen om je te vragen of je geïnteresseerd bent in een proefabonnement op onze dienst. Dit doen we per e-mail. Als je ook de optie hebt aangevinkt: “ja, ik wil in de toekomst informatie over de diensten en producten van MoneyMonk B.V. ontvangen” zul je die informatie per e-mail ontvangen tot je je uitschrijft uit onze database door gebruikmaking van de opt-out die je bij ieder bericht geboden wordt.

d. Het (laten) doen van gerichte aanbiedingen aan bezoekers van onze website (geautomatiseerde besluitvorming)

Als je een bezoeker bent van onze website en je hebt toestemming gegeven om tracking cookies op je apparatuur te plaatsen (zie voor uitleg over cookies verder onder 3.) kunnen wij of een derde partij onder meer de volgende persoonsgegevens verzamelen: je IP-adres, welke apparatuur je gebruikt en welke andere webpagina’s je bezoekt (“online gedrag”).

Je online gedrag kan vervolgens door ons of de derde partijen die de cookies plaatsen worden gevolgd, vastgelegd en automatisch geanalyseerd. De derde partijen die voor hun eigen doeleinde gebruik maken van je gegevens zijn daarvoor zelf als verantwoordelijke te beschouwen.

Vervolgens kunnen de cookies gebruikt worden om je op andere websites dan die van MoneyMonk B.V. en op sociale media advertenties te tonen die zijn afgestemd op jouw interesses zoals die voortvloeien uit je online gedrag. De wet noemt het verzamelen van informatie over je interesses “profilering” en het tonen van advertenties als uitkomst van een geautomatiseerde analyse van je online gedrag een voorbeeld van “geautomatiseerde besluitvorming”. Hiertegen kun je bezwaar maken (zie hierna onder 7.)

3. Cookies

Cookies zijn kleine bestandjes die via je internet-browser op je computer, mobiele telefoon of tablet worden geïnstalleerd. MoneyMonk B.V. maakt gebruik van “first-“ en “third-party” cookies. “First-party cookies zijn cookies die wij zelf plaatsen, “third-party cookies” zijn cookies die door derden via onze website worden geplaatst.

Sommige cookies zijn “technisch” van aard. Die cookies zijn nodig voor het goed functioneren van onze dienst (bv. om af te rekenen of in te loggen), dit zijn zogenaamde “functionele cookies”, of om informatie te verkrijgen over de kwaliteit en/of effectiviteit van onze website), dit zijn zogenaamde “analytische cookies”.

Zoals we aangeven in onze cookiemelding en hiervoor onder 2d maken we ook gebruik van tracking cookies. Soms gebruiken we deze om zelf te tracken maar meestal gebruiken wij de cookies alleen technisch en is het de derde partij die de cookies plaatst die de tracking uitvoert. In de onderstaande tabel staat beschreven welke partij cookies via onze website plaatst. Waar de cookies getypeerd zijn als “tracking cookies” betekent dat dat de cookies gebruikt kunnen worden voor tracking.

Afzender Type Levensduur Reden
MoneyMonk Functioneel 30 minuten (sessiecookie) Bijhouden van persoonlijke voorkeuren en/of instellingen bij het bezoek van onze website en/of het gebruik van onze online software. Zonder dit cookie is het onder meer niet mogelijk om in te loggen.
Google Analytics + Optimize Analytisch _gid = 24 uur
_ga = 2 jaar
_gaexp = 90 dagen
Registreert van elke bezoeker het aantal bezoeken, wanneer het website bezoek begint, eindigt en waar een bezoeker vandaan komt. Voor het optimaliseren en uitvoeren van A/B-testen van onze website maken we gebruik van Google Optimize.
YouTube Tracking 2 jaar We hebben de privacy-setting zo ingesteld dat het cookie pas gezet wordt na het starten van een video. Wij gebruiken deze cookie voor het vertonen van helpvideo’s op onze website. Via de cookies kun je ook getrackt worden. Zie voor informatie over het gebruik van cookies door Google en haar dochterbedrijven (waaronder Youtube).
Ivycon Analytics 30 dagen Uitgefaseerd per 9 juli 2020. Deze cookie wordt niet langer gezet.
Ivycon is het eigen meetsysteem van de MoneyMonk website.
Facebook Pixel Tracking 90 dagen Hiermee volgen we je online gedrag en laten we je onze content op andere websites zien. Zie hier informatie over die Facebook Pixel.

Je kunt je browser zo instellen dat cookies niet automatisch op je computer geplaatst worden. Hier vind je uitleg van de Consumentenbond over hoe je via verschillende webbrowsers cookies kan blokkeren.

Het is wel zo dat als je het plaatsen van cookies onmogelijk maakt door je browser zo in te stellen dat alle cookies worden geweigerd er een kans bestaat dat (bepaalde) functies niet werken en dat je beperkt toegang hebt tot onze website of gebruik kan maken van onze online dienst MoneyMonk.

4. Grondslag van de verwerkingen

Om te mogen verwerken heb je als verantwoordelijke een juridische grondslag nodig.

De grondslag voor de verwerkingen genoemd onder 2a. en 2b. is dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij jij partij bent (namelijk onze dienstverleningsovereenkomst).

De grondslag voor de verwerkingen onder 2c. is: de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van ons gerechtvaardigde belang. Dit belang is dat wij potentiële klanten die door het downloaden van ons ebook hebben laten blijken geïnteresseerd te zijn in onze dienstverlening kunnen proberen te interesseren voor een proefabonnement.

De grondslag voor de verwerkingen onder 2d is: uitdrukkelijke toestemming. Die toestemming heb je verleend toen je onze website bezocht en op “ja” klikte bij de cookiemelding. Je kunt deze weer intrekken door bij het volgende bezoek aan de website op de button “nee” te klikken. Het intrekken van je toestemming doet niet af aan de rechtmatigheid van de verwerkingen op basis van je toestemming vóór de intrekking daarvan.

5. Ontvangers van de persoonsgegevens

Onze medewerkers hebben toegang tot de persoonsgegevens genoemd onder 2a, 2b en 2c. Zij hebben alleen toegang tot de persoonsgegevens voor zover dit nodig is om de onder 2a t/m 2c genoemde doelstellingen te bereiken.

Voor de gegevens die jij uploadt (genoemd onder 2a) betekent dat dat zij alleen toegang hebben tot die persoonsgegevens wanneer dit noodzakelijk is om de support te leveren waar jij als klant om verzoekt.

De persoonsgegevens, genoemd onder 2a, 2b, 2c en (deels) 2d worden opgeslagen door een externe hosting provider. Deze hosting provider is een zogenaamde verwerker. Hij moet zich houden aan onze instructies en passende beveiligingsmaatregelen garanderen. De hosting provider heeft geen toegang tot de persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens worden alleen opgeslagen in Nederland.

De persoonsgegevens, genoemd onder 2b en 2c worden tevens opgeslagen door een externe aanbieder van een CRM systeem. Ook deze aanbieder is een verwerker. Deze verwerker slaat de gegevens ook op grondgebied buiten de Europese Unie.

De persoonsgegevens genoemd onder 2d worden opgeslagen door de partij die de cookie plaatst en uitleest (zie voor de partijen onder 3). Soms (in het geval van third-party tracking cookies) worden de door middel van de cookie verzamelde persoonsgegevens ook verder verwerkt door die derde partij. Deze partijen slaan de gegevens op op het grondgebied van de Verenigde Staten. De in de tabel genoemde partijen zijn allen aangesloten bij het zogenaamd “Privacy Shield Framework”. Dit betekent dat die partijen zich hebben gecommitteerd aan verplichtingen uit een overeenkomst over de bescherming van persoonsgegevens van burgers van de Europese Unie die in de Verenigde Staten worden verwerkt. Gevolg hiervan is dat doorgifte van persoonsgegevens naar de Verenigde Staten wettelijk is toegestaan. Zoals gezegd zijn deze partijen zelfstandige verantwoordelijken in de zin van de privacywetgeving.

Ten slotte stellen wij de persoonsgegevens ter beschikking van overheidsinstanties die belast zijn met opsporing of handhaving. Dit doen wij alleen wanneer wij hiertoe een gericht verzoek ontvangen en in overeenstemming met de wet.

6. Bewaartermijnen

Wij bewaren de persoonsgegevens als genoemd onder 2 niet langer dan voor het doel noodzakelijk is tenzij we ze langer moeten bewaren om aan wettelijke bewaarplichten te voldoen.

De gegevens genoemd onder 2a. worden conform de Algemene Voorwaarden na verloop van een termijn van 12 maanden na de einddatum van je overeenkomst met MoneyMonk B.V. definitief vernietigd.

De gegevens genoemd onder 2b. worden door ons bewaard zolang je een overeenkomst hebt met MoneyMonk B.V. en vervolgens gedurende een periode van zeven jaar. Wij hebben namelijk de wettelijke plicht om onze boekhouding gedurende zeven jaar te bewaren. Na verloop van die termijn worden de gegevens genoemd onder 2b. definitief vernietigd.

De gegevens, genoemd onder 2c. worden definitief vernietigd wanneer je geen gebruik maakt van onze aanbieding om een proefabonnement af te sluiten dan wel (als je hebt aangegeven berichten van MoneyMonk te willen blijven ontvangen) gebruik maakt van de opt-out-mogelijkheid.

De gegevens, genoemd onder 2d worden, als je een klant bent, door ons bewaard zolang je een overeenkomst hebt met MoneyMonk. De derde partijen die zelf door middel van cookies je gegevens verzamelen bepalen zelf hoe lang ze je gegevens opslaan en moeten je hierover in hun privacy-statement informeren. De levensduur van de cookies waarmee de gegevens verzameld worden vind je in de tabel onder 3.

7. Jouw rechten

De wet geeft je bepaalde rechten ten aanzien van de verwerking van je persoonsgegevens. Dit zijn: het recht op inzage, rectificatie, wissing, beperking, bezwaar en dataportabiliteit. Deze zullen we kort aan je uitleggen.

Recht op inzage

Het recht op inzage houdt in dat wij jou op jouw verzoek moeten laten weten welke persoonsgegevens we van je verwerken.

Recht op rectificatie

Het recht op rectificatie houdt in dat wanneer de persoonsgegevens onjuist zijn wij deze op jouw verzoek moeten corrigeren.

Recht op wissing

Het recht op wissing houdt in dat wanneer wij, gezien het doel van de verwerking, te veel, te weinig of niet ter zake doende persoonsgegevens verwerken en je de gegevens zelf niet kunt verwijderen je ons kunt verzoeken die te wissen.

Recht op beperking

Het recht op beperking houdt in dat wanneer jij

  • van mening bent dat de gegevens niet juist zijn of dat de verwerking van de gegevens onrechtmatig of onnodig is maar in verband met jouw juridische positie niet gewist kunnen worden
  • bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking (zie hierna)

je ons kunt verzoeken de verwerking op te schorten.

Wij mogen dan - uitzonderingen daargelaten - de persoonsgegevens zonder jouw toestemming alleen nog opslaan tot duidelijk is of je standpunt terecht is. Dit geldt ook voor de verwerkers, die wij moeten informeren.

Recht op bezwaar

Het recht op bezwaar houdt in dat je je kunt verzetten tegen de verwerkingen voor de doeleinden als genoemd onder 2c en tegen geautomatiseerde besluitvorming (het tonen van advertenties op basis van een geautomatiseerde analyse van je online gedrag) (gegevens onder 2d) . Wij staken dan de verwerking.

Recht op dataportabiliteit

Het recht op dataportabiliteit houdt in dat je ons bij beëindiging van je abonnement kunt verzoeken de persoonsgegevens die we van jou hebben verkregen in een CSV bestand aan jou ter beschikking te stellen zodat je ze ergens anders kunt (laten) verwerken.

Als je klant bent kun je je verzoek om één van de genoemde rechten uit te oefenen aan ons richten door een support-ticket aan te maken in de MoneyMonk portal. Als je geen klant bent kun je je verzoek per e-mail richten aan: support@moneymonk.nl waarna wij je identiteit zullen controleren.

Wij zullen binnen een maand op jouw verzoek reageren. We zullen je laten weten wat de eventuele consequenties zijn van het voldoen aan jouw verzoek (bijvoorbeeld dat we de dienst niet meer kunnen leveren terwijl jij nog wel gebonden bent aan je financiële verplichtingen aan ons tot het contract rechtsgeldig is opgezegd).

Als we van mening zijn dat we goede redenen hebben om je verzoek te weigeren zullen we je die redenen in onze reactie laten weten. Een reden kan bijvoorbeeld zijn dat wij door aan je verzoek te beantwoorden onze rechten niet meer kunnen uitoefenen.

Tot slot berichten wij je dat mocht je van mening zijn dat wij door onze verwerking van jouw persoonsgegevens in strijd met de wet handelen we dat graag vernemen. We proberen dan met jou een oplossing te vinden om tegemoet te komen aan je bezwaren. Komen we er toch niet uit dan kun je een klacht kunt indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Utrecht, 2018

MoneyMonk B.V.
De Brauwlaan 14
3526 XS Utrecht